Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Belga Veilingen BV

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Molemstraat 29 bus 2 kantoren verkoopzaal Luikersteenweg 344 3500 Hasselt
Telefoon: +32 479 80 84 51 
E-mail: EMAIL
Ondernemingsnummer: BE 0548.748.794


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande en volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Belga Veilingen BV - Lussis (verder genoemd als Partner) of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Belga Veilingen BV en haar partners levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Belga Veilingen BV of haar Partners kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Belga Veilingen BV of een van haar partners geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Belga Veilingen BVBA of één van haar partners kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Belga Veilingen BV of één van haar partners verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorafgaand:

Belga Veilingen is een rechtspersoon onderworpen aan het Belgisch recht (of een van haar partners) en heeft de vorm van een BV. Zij, als rechtspersoon, treedt enkel op als bemiddelaar en niet als koper of verkoper.

De koper/winnaar van een bod wordt geacht rechtstreeks gekocht te hebben van de opdrachtgever/verkoper.Algemeen:

1    Door te bieden en zich te registreren op de website (www.belgaveilingen.be of een van haar andere domeinen) aanvaardt iedere gebruiker / koper deze algemene verkoopsvoorwaarden. De Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruiker en aanbieder enerzijds (aanmelding via het volledig invullen van het registratie formulier) en Belgaveilingen BV anderzijds.

 

Eigenaar: Belga Veilingen BV

Beheerder externe content: Sanmax BV

Beheerder interne content: Belga Veilingen BV

 

2    Alle roerende goederen worden verkocht (art. 1582 B.W.) in de staat waarin ze zich bevinden, hetzij door de kopers gezien of niet gezien,  met alle eventuele zichtbare of  verborgen gebreken, kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd, de bieder weet dat bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken aan de koopwaar, ( art. 1649B.W.). 

 

Alle goederen worden verkocht zonder waarborg zelfs indien de staat, aard, de hoeveelheid, de afmetingen of benaming niet conform zijn met de beschrijving in de catalogus. Eventuele km-standen, werkuren, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder elke vorm van garantie of verantwoordelijkheid van Belga Veilingen of één van haar partners.

 

Bij foutieve vermelding in de catalogus (zowel online als fysiek op een document bv. prints) geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koop-ontbinding.  Iedere bieder-koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is. Al de keuringen zijn ten laste en ten koste van de koper.

 

Eventuele software of data, te vinden op een computer, telefoon, gegevensdrager, … kunnen nooit deel uit maken van de koop.

 

3    Belga Veilingen of één van haar partners en indien van toepassing: de gerechtsdeurwaarder, de notaris en de curatoren hebben de mogelijkheid om de identiteit van de bieders te controleren via externe databanken en kunnen de juistheid van de gegevens bij registratie opvolgen. Zij kunnen tevens de locatie van waarop de koper-bieder ingelogd is controleren via zijn IP adres. Bovendien kunnen zij iedere bieder ten allen tijden uitsluiten. Zie specifieke verkoopsvoorwaarden voor privacy-aangelegenheden.

 

Belga Veilingen of één van haar partners heeft het recht een potentieel koper of iemand die zich louter wenst aan te melden te weigeren zonder reden. Dit geldt ook voor (rechts)personen die reeds een account hebben aangemaakt.

 

Indien dit gebeurt na afsluiting van een verkoop / veiling kan Belga Veilingen of één van haar partners het kavel toewijzen aan de tweede hoogste bieder zonder zijn of haar akkoord.

 

4    De hoogste bieder is de koper, tenzij anders vermeld zoals koop onder voorwaarde van gunning. Bij enig geschil tussen bieders beslist Belga Veilingen of één van haar partners, de gerechtsdeurwaarder, de notaris of de opdrachtgever. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 

 

Belga Veilingen of één van haar partners kan tijdens de veiling op gelijk welk tijdsstip en zonder hiervoor verantwoording af te leggen een minimum bod instellen, de verkoop onmiddellijk annuleren, loten splitsen, loten samenvoegen, loten uit de verkoop terugtrekken, loten opnieuw aanbieden, biedingen weigeren zonder opgave van redenen, loten inhouden en bieders uit de verkoop sluiten.  Indien een lot onder voorbehoud van gunnen staat is de koop pas definitief na het einde van de verkoop mits betreffend lot wordt gegund.

 

5    De veilingkosten of opgeld bedragen gemiddeld 17%  op de koopsom vermeerderd met de wettelijke BTW, indien het opgeld/veilingkosten een ander percentage zullen vertegenwoordigen zal dit aangegeven worden op de betreffende onlineveiling of enig deel van de veiling.

 

6     Ieder koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.

 

7     Bij registratie zijn de inloggegevens en na toewijzing de facturatiegegevens niet te wijzigen en dus definitief. De inloggegevens zijn gedeeltelijk steeds aan te passen. De gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn gegevens. Een bieding komende van de gebruiker is dus bindend.

 

Belga Veilingen of één van haar partners en de provider zullen in het kader van gegevensbescherming het nodige doen om de gegevens van de gebruiker te bescherming maar is niet verantwoordelijk voor het onvoorzichtig gebruik door de bieder zoals, doch niet limitatief, het gebruik van de computer waar de bieder nog is ingelogd door iemand anders, of door het uitlenen van zijn inloggegevens aan een ander.

 

8     Iedere koper blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.  Goederen die niet worden opgehaald voor de datum aangegeven in de extra voorwaarden en zonder schriftelijke toestemming van Belgaveilingen of één van haar partners zullen , zonder kennisgeving, ten laste van de koper doorverkocht  of weggehaald worden zonder terugbetaling van de verkoopprijs.  De kosten voor ontruiming en eventuele vernietiging van deze goederen zullen op de koper worden verhaald, met een minimum van 175€ per kavel. De niet betalers worden rechtstreeks door verwezen naar Incasso. uw account zal door het systeem automatisch worden geblokkeerd.

 

Biedingen kunnen plaatsvinden door een statisch bod, snel bod of een auto bod:

 

 • Bij een statisch bod telt het hoogste bod. Een bieder doet een bod dat aanvaard wordt als het hoger is dan het vorige bod en de aanvaardbaarheid ingesteld door Belga Veilingen / veilingmeester of één van haar partners. Wanneer een ander (rechts)persoon een hoger bod uitvoert zal men zelf een hoger bod moeten doen;

 • Bij een auto bod geeft men (bieder) op voorhand aan wat zijn/haar maximum bod is voor het kavel(s). Het systeem (website/programma) van Belga Veilingen verhoogt het bod van een bieder i.g.v. een overbieding tot dit maximumbedrag is bereikt. Wanneer een maximumbedrag is bereikt zal de bieder/potentiële koper een verwittiging krijgen van overschrijding en de mogelijkheid krijgen (rekening houden met het uur en dag van afsluiting) om een hoger bod te doen.

 • Bij een snel bod Een bieder doet een bod dat aanvaard wordt als het hoger is dan het vorige bod en de aanvaardbaarheid ingesteld door Belga Veilingen / veilingmeester. Wanneer een ander (rechts)persoon een hoger bod uitvoert zal men zelf een hoger bod moeten doen;

 

De bieder betaald ingeval van toewijzing enkel het/zijn hoogste bod. Heeft hij een hoger auto bod ingesteld blijft het hoogste bod t.o.v. andere bieders beslissend.

 

Indien men tijdens de laatste 5 minuten biedt op een kavel van een online veiling wordt de veiling verlengd met 5 minuten. Dit zal zo verder gaan tot er gedurende 5 minuten geen hoger bod uitvoert.

 

9     De kopers dienen na toewijzing het volledige bedrag onmiddellijk te betalen. Deze bedragen moeten worden overgemaakt op rekeningnummer BNP Paribas Fortis BE23.0018.2555.8891 met vermelding van het kavelnummer(s) dat vermeld staat op elke mail die naar de kopers worden toegezonden.  Na volledige betaling van de goederen ontvangt de koper een factuur op de afgifte dag.  De bieder-koper wordt eigenaar na toewijzing van het kavel, zijnde het akkoord over goed en prijs.  De goederen kunnen pas worden meegenomen na de volledige betaling van de koopsom,  inclusief het opgeld en de BTW.  Indien de betaling niet is overgemaakt voor de datum aangegeven in de extra voorwaarden beslist Belgaveilingen  of één van haar partners het lot opnieuw in veiling te brengen of toe te wijzen aan de tweede hoogste bieder. Indien er een negatief verschil is ontstaan van het bedrag van het kavel wordt dit op de eerste hoogste bieder verhaald (zie verder bij de bepalingen i.v.m. rouwkoop).

 

De koper / toegewezen bieder dient de koopsom binnen de 48u te betalen op rekeningnummer BNP Paribas Fortis BE23.0018.2555.8891. Wanneer dit niet gebeurt binnen de opgeven termijn van 48u of bij het ontbreken van voorlegging van een betalingsbewijs is men Belga Veilingen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van € 175 op het factuurbedrag. Belga Veilingen kan zich ook beroepen op ontbinding van de koop/verkoop zoals hieronder aangegeven.

 

Betaling kan enkel via overschrijving op het aangegeven rekeningnummer tenzij anders voorafgaand en schriftelijk (schriftelijk = ook via elektronische wegen (zoals e mail)) overeengekomen is.

 

Exportvergunningen worden enkel uitgereikt mits de registratie van een geldig BTW nummer.

 

10   Bij rouwkoop, d.w.z. bij weigering tot betaling over te gaan of bij insolvabiliteit zal Belga Veilingen, of één van haar partners, de gerechtsdeurwaarder, de notaris of de curatoren beslissen het lot opnieuw in veiling te brengen of toe te wijzen aan de tweede hoogste bieder.  De rouwkoper zal instaan voor alle kosten en de minopbrengst, terwijl hij geen aanspraak kan maken op een eventuele meeropbrengst.  Bij laattijdige afhaling wordt er een staanplaatsvergoeding van € 5, 00 per dag aangerekend tenzij anders aangegeven.

 

11   Vanaf toewijzing liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. Belga Veilingen, of één van haar partners, de verkoper-opdrachtgever, de gerechtsdeurwaarder, de notaris en de curatoren zijn niet aansprakelijk in geval van ongeval, waterschade , diefstal, brand, en of gelijk welke andere schade.

 

12   Kopers dienen de gekochte  loten vakkundig te verwijderen op hun kosten en risico.  De koper is volledig aansprakelijk voor de schade die hij aan eigendommen van derden toebrengt.  De koper is tevens verplicht Belgaveilingen, of één van haar partners, opdrachtgever en verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de werkzaamheden bij de verwijdering van de goederen..  De koper is verantwoordelijk voor zijn helpers of medewerkers bij deze verwijdering van de goederen.  Het is verboden te branden, te lassen en te slijpen zonder hiervoor voldoende verzekerd te zijn en zonder de schriftelijke toestemming van Belgaveilingen. Leidingen, kabels en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan/in een Kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting of wel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de Kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden. Het is in geen geval geoorloofd aan gebouwen of onderdelen te breken. Gas, water-, stoom, perslucht- en elektrische leidingen welke zich bevinden aan de gekochte machines of installaties moeten vakkundig worden afgesloten.  Paletten worden aangerekend aan 17 euro per stuk.

 

Wanneer de koper niet op het aangegeven tijdstip de goederen afhaalt gelden de zelfde voorschriften als de rouwkoop, met de uitzondering dat Belga Veilingen, of één van haar partners, een schadevergoeding kan vragen voor standplaats of verplaatsing van de goederen indien nodig. Een andere regeling qua afgifte dient uiterlijk 48u na toewijzing besproken en schriftelijk goedgekeurd te worden door Belga Veilingen.

Wanneer de ter veiling gebrachte goederen een wettelijke minimum leeftijd vereisen (zoals, maar niet limitatief: alcoholhoudende consumptiegoederen, rookwaren, …) zal elke bieding die een persoon uitgebrengt of heeft uitgebracht en niet beschikt over de nodige leeftijdvereiste:
- Als nietig beschouwd worden;
- Toegerekend worden aan de wettelijke verantwoordelijke(n) van de minderjarige.
- Wanneer een kijk- of afhaalmoment voorzien is zal Belga Veilingen, of één van haar partners gerechtigd zijn een geldige legitimatie voor te leggen.

lees meer wettelijke info

Belga Veilingen of één van haar partners is niet verantwoordelijk voor eventuele externe schade door het te verkopen kavel. Belga Veilingen of één van haar partners kan niet beschouwd worden als specialist inzake niet zichtbare gebreken (bijvoorbeeld doch niet beperkt: samenstelling van een substantie / goed / elektronica, …). Dit geldt ook t.a.v. externe personen zoals agentschappen en keuringsinstanties. Indien er toch een tegenstrijdigheid is met de goederen die aangeboden worden op de website is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade en schuld. Belga Veilingen of één van haar partners kan ingeval zij dit nodig vindt op elk ogenblik het kavel verwijderen uit de veiling.

 

13   Belga Veilingen, of één van haar partners, de verkoper-opdrachtgever, de gerechtsdeurwaarder, de notaris en de curatoren zijn niet aansprakelijk indien er om technische redenen, waaronder het uitvallen van de website, storingen, geen internettoegang, enz. niet  kan worden geboden.  Belgaveilingen beslist de loten toe te wijzen of terug in verkoop te brengen.  Schadeclaims worden niet aanvaard.

 

14   De kopers worden geacht bij registratie de verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en akkoord verklaard, zij kunnen zich nooit op onwetendheid beroepen.

 

Zij dienen ook het volgende omtrent de factuur te erkennen:

 • Protest binnen de 7 dagen na factuurdatum;

 • Nadien een automatische schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 200. Indien er andere kosten voor inning van het factuurbedrag gemaakt zijn wordt dit meegedeeld en in rekening gebracht met het minimum;

 

 • 15   Belgaveilingen, of één van haar partners is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle.
 • Indien door diefstal, brand, nalatigheid, onwillendheid of het niet nakomen van afspraken van de opdrachtgever, of elke vorm van overmacht om welke reden dan ook het winnende bod niet meer leverbaar is. zal Belgaveilingen, of één van haar partners het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen zonder enig verhaal op meer kosten door de consument. Belgaveilingen zal de consument hiervan op de hoogte stellen binnen 14 dagen na het afsluiten van de veiling.

 • Hieronder valt brand, diefstal, productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze opdrachtgevers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar. Belga Veilingen, of één van haar partners, de verkoper-opdrachtgever, de gerechtsdeurwaarder, de notaris en de curatoren zijn niet aansprakelijk.

 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Belga Veilingen BV, of één van haar partners kan mits inbreuk van bovenstaande (doch niet beperkte) de overeenkomst eigenhandig ontbinden tenzij anders bepaald in de bemiddelingsovereenkomst tussen Belga Veilingen, de opdrachtgever EN de hoogste bieder / toegewezen bieder.


16 Waar ook de verblijfplaats of de uitbatingszetel van de bieder-koper is gevestigd, zijn bij betwistingen of geschillen enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd. (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt).

17 De opdrachtgever is ten alle tijden hoofdelijk aansprakelijk voor de te veilen goederen, Indien door diefstal, brand, nalatigheid, onwillendheid of het niet nakomen van afspraken van de opdrachtgever, of elke vorm van overmacht om welke reden dan ook het winnende bod niet meer leverbaar is zal de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk zijn. Goederen en materialen die binnen worden gebracht zowel: zakelijk, prive, of particulier (opdrachtgever) worden gedurende de veiling t/m 3 weken na de datum van afhaling (vermeld bij de veiling) zonder kosten bewaard in de magazijnen, na deze periode dient de opdrachtgever deze te komen ophalen. indien deze materialen, goederen, niet worden opgehaald zal er een kostenpost per week worden aangerekend van:  Prijzen:

leggers:  minder dan 1 m2 € 4.00  van 1m2 tot 1.5m2 € 6.00 prijzen zijn excl btw en per week. 

Opslag magazijn, container € 6.50 per m2   prijzen zijn excl btw en per week. 

Advertentieruimte

18 De niet gebruikte webruimte kan gehuurd worden door leveranciers van diensten en aanbieders van goederen. Deze diensten en goederen moeten verhandelbaar zijn op de reguliere economische markt.

De adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hun gehuurde en gebruikte ruimte op de website van Belga Veilingen of andere websites dewelke eigendom zijn van Belga Veilingen BVBA.

Belga Veilingen BVBA kan echter bepaalde aanbiedingen/advertenties weigeren of verwijderen indien zij acht dat dit van belang is voor de hoofdzaak van de website zijnde een veilingplatform.

De advertenties worden door de adverteerder aangeleverd aan Belga Veilingen. Belga Veilingen BV kan een vergoeding aanrekenen indien hiervoor een speciale template dient aangemaakt te worden.

Indien men voor het aanbieden van bepaalde diensten en/of goederen over een speciale erkenning moet beschikken zal de aanbieder deze opnemen in de aangeleverde advertentie.

In geen geval is Belga Veilingen BV partij van de overeenkomst die mogelijks kan ontstaan tussen aanbieder en koper. Het ontstaan van een overeenkomst in deze vindt niet plaats op de website van Belga Veilingen maar eventueel via een link op de eigen website van de adverteerder.

De vergoeding voor het plaatsen van advertenties wordt bepaald door de visibiliteit van de advertentie(s) en het aantal “hits” dat een advertentie krijgt. De periodiciteit van afrekenen wordt voorafgaand overeengekomen.

Bovenstaande is niet van toepassing op de modules/ruimte voorzien voor de diensten en advertenties van Google.

 

 

19 Specifieke voorwaarden:

Inhoud website:

De Nederlandstalige tekst/beschrijving primeert boven elke andere vertaling. Belga Veilingen of één van haar partners is niet verantwoordelijk voor schrijffouten of onvolkomenheden van de omschrijving van een kavel. Zij kan dan ook op elk ogenblik deze omschrijving wijzigen.

Privacy:

Belga Veilingen BV – WEBSITE maakt gebruik van cookies.

Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om u een ervaring op maat te bieden en om te kunnen begrijpen op welke manier u en andere bezoekers onze website gebruiken.

Ga naar onze Cookietoestemming-tool om de volledige lijst van bedrijven die gebruikmaken van deze cookies en andere technologieën te bekijken, en om ons te laten weten of deze al dan niet mogen worden gebruikt op uw toestel. U krijgt deze waarschuwing slechts eenmaal te zien, maar u kunt uw voorkeuren altijd instellen in de Cookietoestemming-tool. Daarnaast kunt u meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op deze website vinden in onze Cookiewaarschuwing.

De aan ons verstrekte gegevens (ID) worden enkel gebruikt door en voor:

 

 • Nieuwsbrief: Your Email Provider en Belga Veilingen BVBA;

 • Deelname aan de veiling en registratie: door Sanmax BVBA en Belga Veilingen BVBA.

 

De verstrekte gegevens worden enkel en alleen gebruikt door Belga Veilingen voor rapportage en publiciteit omtrent de veilingen. Dit geldt niet enkel voor e-mail communicatie maar ook via allerhande sociale media tools.

Eén ieder heeft steeds het recht om zijn gegevens op te vragen en deze eventueel te verwijderen of te wijzigen uit de bovenstaande databanken. De bestaande gegevens worden beschouwd als accuraat en up to date.

De Website kan links naar andere websites bevatten. Belgaveilingen heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

Belgaveilingen of één van haar partners is echter niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen.

20 Algemene zaal veilingsvoorwaarden

Lussis - Belgaveilingen

Verkoopzaal der gerechtsdeurwaarders

Art. 20A
Alles wordt verkocht in de staat gelijk het zich bevindt. Hoe ook genaamd, hetzij door de kopers gezien of niet gezien. De beschrijvingen in de catalogus worden geacht naar best weten gedaan te zijn, maar kunnen geen aanleiding geven tot verhaal daar de kopers in de gelegenheid zijn zich op de tentoonstelling te vergewissen omtrent de aard, benaming, opgave van aantal, maat of wat het ook moge zijn. De bieder weet dat bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken aan de koopwaar (art. 1649 BWB) en evenmin uit hoofde van behandeling (art. 1648 BWB)

Art. 20B
De verkoop geschiedt naar de orde in de catalogus vermeld. Bij opbod en voor zo nodig bij opbod en afslag onder de daarbij door de gerechtsdeurwaarder te bepalen voorwaarden.

Art. 20C
De hoogste bieder is koper. Bij enig geschil tussen bieders beslist de gerechtsdeurwaarder die de veiling houdt. Eventueel worden de goederen waarover geschil is gerezen opnieuw in opbod gebracht. De gerechtsdeurwaarder behoudt zich het recht voor de volgorde van de verkoop te wijzigen, nummers bijeen te voegen, te splitsen of te laten uitvallen.

De gerechtsdeurwaarder en de veilinghouder behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van reden het bod van een bieder te weigeren. De voorgaande bieders zijn gehouden aan hun bod ingeval de hoogste bieder niet wordt geaccepteerd.

Art. 20D
De betaling geschiedt strikt contant met een roepgeld, kosten en of btw verhoging zoals wordt vermeld voor de betreffende veiling. Gewaarborgde bankcheques vereist!

Bij weigering of onmacht wordt teruggegaan op de voorgaande bieders. Iedere koper moet het gehele bedrag van zijn aankoop van alle door hem gekochte en verder verschuldigde kosten betaald hebben vooraleer enig goed of goederen weggehaald mogen worden.

Art. 20F
Vanaf de toeslag liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. Hij is verplicht deze voor de vastgestelde datum en uur voor eigen rekening weg te laten halen. Goederenafgifte tussen 10 en 17 uur.

Art. 20G
Goederen langer liggende dan de vastgestelde datum en uur zullen ten laste van de koper doorverkocht of weggehaald worden.

Art. 20H
Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

Art. 20I
Ingeval van vergissing van de afslager heeft deze het recht zich te herstellen zonder dat hierop beroep kan gedaan worden.

Art. 20J
Bij elke betwisting heeft de werkende gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing te nemen.

Art. 20K
Kopers hebben de verplichting het gekochte goed vakkundig en voorzichtig te demonteren of te slopen, en uit de gebouwen te verwijderen onder aansprakelijkheid hunnerzijds voor schade daarbij toegebracht aan eigendommen van verkopers of derden. Het is in geen geval geoorloofd aan gebouwen of onderdelen te breken. Gas-, water-, stoom- en elektrische gelei-dingen welke zich bevinden aan gekochte machines of installaties tenzij anders vermeld worden slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting of wel het aangebrachte merkteken.

Art. 20L
Kopers zijn verplicht voor de in ontvangst name van het gekochte de aanwijzingen door of vanwege de veilinghouder op te volgen. Deze zomede verkopers zullen individueel noch collectief aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig ongeval iemand overkomen in de lokaliteiten tijdens de kijkdagen, de verkoop of tijdens de aflevering der goederen.

Art. 20M
Kopers zijn verplicht al de goederen van een gekocht lot of loten af te halen op de vastgestelde datum en uur, zoniet zullen zij weggehaald worden met alle kosten daaraan verbonden lastens de koper.

Art. 20N
Betalingsmodaliteiten: contante betaling of betaling met gewaarborgde bankcheque. Er worden geen voorschotten aanvaard. Buitenlandse koper dienen enkel contant te betalen in euro's.

Art. 20O
Kopers worden geacht met de verkoopsvoorwaarden bekend te zijn en kunnen zich nimmer op onwetendheid beroepen.

Afsluitend:

Belgaveilingen of één van haar partners kunnen naast deze algemene gebruikersvoorwaarden ook de online veilingvoorwaarden of de specifieke onlinevoorwaarden van toepassing verklaren. Bij onderlinge strijdigheden prevaleert het bepaalde in de specifieke voorwaarden boven de algemene gebruikersvoorwaarden.

 

Inloggen

Gelieve eerst in te loggen.
Inloggen
Snelbod plaatsen
Bijna klaar! Wordt dit het winnende bod?
Ter herinnering, alle biedingen zijn bindend.
Jouw bod
€{{ bidAmount }}

Bijkomende kosten

BTW Opgeld BTW Opgeld
{{ bidVatPercentage }} {{ bidFeePercentage }} {{ bidFeeVatPercentage }}
€{{ bidVat }} €{{ bidFee }} €{{ bidFeeVat }}

Algemene voorwaarden

Door uw bod te bevestigen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Uw bod is onder voorbehoud van gunning
Totaal
€{{ bidTotal }}
Plaats mijn bod

Bedankt voor uw bod